Föreningen FokusKinas stämma hålls lördagen den 20 mars 2021

Föreningen FokusKinas stämma hålls lördagen den 20 mars 2021 kl 14.00-15.30. Stämman hålls via internet (på mötes-konferenssajten Zoom.com). Ombud och övriga som avser att delta måste ha det programmet nedladdat på sin dator/telefon. Kan laddas ned här www.zoom.us   Stämmans uppgift är att behandla verksamhets- och revisionsberättelse, besluta angående ansvarsfrihet för styrelsen, behandla eventuella motioner, behandla eventuella förslag från styrelsen, välja föreningens ordförande och övriga ledamöter till styrelsen, utse två revisorer och att besluta om eventuella ändringar av föreningens stadgar.

Motioner från medlemmar, avdelning eller kontaktpersoner ska ha inkommit med e-post till info@fokuskina.se eller snigelpost till FokusKina, c/o Kenneth Thulin, Kinnavägen 12, 511 31 Örby, senast en månad före ordinarie stämma, dvs. senast den 20 februari.

Medlem som inte är ansluten till någon lokalavdelning eller bor inom kontaktpersons område kan anmäla sig som ombud till stämman. Stadgarna ger utrymme för fyra sådana ombud till denna stämma. Medlem som önskar vara sådant ombud ska anmäla detta i e-post till info@fokuskina.se senast en månad före stämman. Anmälningarna noteras i den ordning de inkommit.

Medlem som inte är ombud kan delta via Zoom. Anmälan om deltagande ska ha inkommit med e-post till info@fokuskina.se senast under onsdag 10 mars.