Om FokusKina

FokusKina är en förening för alla Kinaintresserade. Föreningen är politiskt, religiöst och ekonomiskt obunden. Föreningens syfte är att främja och sprida kunskap om Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening – dåtid och nutid – på ett fördjupande sätt. Föreningens främsta verktyg för att stödja denna målsättning är att utge en tidskrift. Även föreningens hemsida ska stödja målsättningen. Föreningen kan i samma anda och efter förmåga initiera, arrangera och medverka i föreläsningar och andra aktiviteter.

En naturlig del av denna hemsidas uppgift blir därmed också att delge information om aktiviteter, t.ex. föredrag om Kina, som arrangeras av andra, samt innehålla sådant som kan vara av intresse för den Kinaintresserade.

FokusKina erbjuder sina medlemmar att delta i särskilt arrangerade medlemsresor till Kina och dess grannländer och till destinationer där t.ex. en aktuell utställning på ett relevant tema pågår.

Den 1 april 2017 beslutade föreningsstämman att Svensk-kinesiska föreningen skulle byta namn till FokusKina. Att byta namn på en förening kan ju låta drastiskt. Namnbyte har skett två gånger tidigare i föreningens historia. När föreningen bildades 1952 fick den namnet Svensk-kinesiska föreningen. Under mycket starka vänstervindar beslutade årsmötet 1971 att namnet skulle ändras till Svensk-kinesiska vänskapsförbundet. 1990 bytte föreningen tillbaka till sitt ursprungliga namn Svensk-kinesiska föreningen. Den direkta orsaken till bytet 1990 var massakern på Himmelska fridens torg i Peking den 4 juni 1989. Styrelsen ville markera att föreningen inte var en ”vänskapsorganisation” som stödde Kinas regim.

Ändå blev vi titt som tätt påminda om att namnet Svensk-kinesiska föreningen associerade till och också gav intryck av att föreningen faktiskt var en organisation som på något sätt – uttalat eller outtalat – stödde Kina och landets regim. Vilket definitivt inte var och absolut inte får vara fallet.Själva konstruktionen av namnet Svensk-kinesiska föreningen associerade nämligen till en svunnen tid av just "vänskap" med kommunistdiktaturer. Ett namnbyte till FokusKina var därför nödvändigt, självklart och okomplicerat.

I vissa frågor blir Kina allt mer kontroversiellt, åtminstone sett ur ett västerländskt perspektiv. Kinas utveckling – såväl på hemmafronten som internationellt – kommer att hamna allt mer i fokus, såväl i positiv som negativ mening. Kinas betydelse för den globala ekonomin, och förstås även för Sveriges ekonomi, ökar. Diskussionen om Kina och Kinas politik – neutral, positiv, kritisk eller avståndstagande – kommer att öka. Intresset för och ”behovet” av en kvalificerad tidskrift om Kina kommer att vara rimligt stort, åtminstone tillräckligt stort, för att FokusKina ska kunna samla medlemmar och prenumeranter. Vi ska fokusera på kunskap om Kina och finnas till för dem som har ett intresse för Kina och kinesisk historia, kultur och samhällsliv i vid mening.

Många medlemmar som lägger tid och engagemang på att arrangera lokala aktiviteter. Efter förmåga stödjer föreningen centralt dessa aktiviteter.

Föreningens intäkter består huvudsakligen av medlemsavgifter och bidrag från Statens Kulturråd för produktionen av tidskriften. Men dessa intäkter räcker inte. För att kunna fortsätta utgivningen av tidskriften behövs nya intäkter, en utmaning styrelsen kommer att jobbat mycket med sedan 2017. Stöd utgivningen av FokusKinas tidskrift ekonomiskt med ett extra bidrag! Alla bidrag – 50, 100, 1 000, 10 000 kr – mottages med stor tacksamhet. Ange ditt namn och medlemsnummer. 

Stöd vår satsning, PlusGiro 50 12 77-8 eller Swish till 1236443873