/
Utdrag ur tal hållet av ordföranden för Kinas kommunistiska parti, Xi Jinping, den 1 juli 2021
/ Samhälle, historia, ekonomi, politik / Artiklar från FokusKina i urval

Utdrag ur tal hållet av ordföranden för Kinas kommunistiska parti, Xi Jinping, den 1 juli 2021

Xi Jinpings tal den 1 juli 2021 i samband med hundraårsfirandet av grundandet av Kinas kommunistiska parti omfattar tolv sidor i sin engelska version. Nedan följer ett litet urval från talet. Utdragen koncentrerar sig på Xis vision om hur partiet ska möta framtiden som maktägande parti och hantera relationerna med omvärlden. Det är en rättning i det ideologiska ledet som är Xis vision för Kina och partiet de kommande åren. En konsolidering av partiets interna strukturer och en betoning av ledarkärnans och militärens betydelse framträder tydligt i talet. Det är också frågan om en ideologisk mobilisering av hela nationen, naturligtvis inom, men även utanför, landets gränser. Xi är tvivelsutan en troende marxist och tillika en kinesisk nationalist och det finns anledning att lyssna när han talar. Inlindat i den traditionella retoriken finns, enligt min mening, viktiga ledtrådar till hur Kinas politik kommer att utformas de kommande åren.


Xi Jinping håller tal vid Kinas kommunistiska partis hundraårsjubileum den 1 juli 2021. Bildkälla: xinhua

Kamrater och vänner,

idag, den första juli, är en stor och högtidlig dag i både Kinas kommunistiska partis och den kinesiska nationens historia. Vi samlas här för att förenas, med alla partimedlemmar och det kinesiska folket från alla etniska grupper runtom i landet, i firandet av partiets hundraårsjubileum. För att se tillbaka på den ärofulla väg partiet har färdats under hundra år av kamp och för att se framåt mot de ljusa förutsättningarna för en förnyelse av den kinesiska nationen. /…/

Vid detta speciella tillfälle är det min ära att å partiets och folkets vägnar kungöra att genom hela partiets kontinuerliga ansträngningar har vi uppnått det första hundraårsmålet att bygga ett moderat välmående samhälle i alla avseenden. /…/

Grundandet av kommunistpartiet i Kina var en epokavgörande händelse, som på ett fundamentalt sätt ändrade den moderna kinesiska historiens riktning, förändrade det kinesiska folkets och nationens framtid och ändrade utsikterna för utvecklingen i världen. /…/

Genom ihärdig kamp visade partiet och det kinesiska folket världen att det kinesiska folket rest sig, och att tiden när den kinesiska nationen kunde toppridas för alltid är förbi.

Efter den 18:e partikongressen [2012] inträdde socialismen med kinesiska förtecken i en ny era. I denna nya era har vi upprätthållit och stärkt partiets övergripande ledarskap, /…/ varit fortsatt trogna i utövandet av regelbaserad styrning av partiet och utvecklat ett välfungerande system för regler inom partiet. /…/

Genom historiens spegel kan vi klarlägga var vi står idag och få en inblick i framtiden. När vi ser tillbaka på partiets hundraåriga historia kan vi se varför vi var framgångsrika i det förflutna och hur vi kan fortsätta att lyckas i framtiden. /…/

Vi måste upprätthålla partiets fasta ledarskap

Kinas framgång beror på partiet. Den kinesiska nationens mer än 180 år långa moderna historia, partiets 100 år långa historia och den över 70 år långa historien om Folkrepubliken Kina ger alla tydliga bevis för att det utan Kinas kommunistiska parti inte skulle finnas något nytt Kina och ingen nationell förnyelse. /…/

På resan framåt måste vi upprätthålla partiets övergripande ledarskap och fortsätta att stärka dess ledarskap. Vi måste vara djupt medvetna om behovet av att bibehålla politisk integritet, se helheten, följa ledarkärnan och hålla samma linje som den centrala parti-ledningen. Vi måste vara fortsatt säkra på socialismens väg, teori, system och kultur med kinesiska särdrag. /.../ Vi måste upprätthålla generalsekreterarens kärnposition i partiets centralkommitté och i partiet som helhet och upprätthålla centralkommitténs auktoritet och dess centraliserade, enhetliga ledarskap. /…/

Vi måste fortsätta anpassa marxismen till det kinesiska sammanhanget

Marxismen är den grundläggande och vägledande ideologin som vårt parti och land bygger på. Den är själva själen i vårt parti och det banér under vilken det strävar. /…/

Partiet och det kinesiska folket kommer att fortsätta röra sig självsäkert framåt med stora kliv längs den väg som vi själva har valt. Vi kommer att se till att avgörandet för Kinas utveckling och framsteg ligger fast i våra egna händer. /…/


Vi måste påskynda moderniseringen av det nationella försvaret och de väpnade styrkorna

Ett starkt land måste ha en stark militär, eftersom det först då kan garantera nationens säkerhet. När partiet engagerade sig i våldsam kamp insåg partiet den obestridliga sanningen att det måste föra befälet över vapnen och bygga en egen folkmilis. /…/

Vi kommer att arbeta för att bygga upp en ny typ av internationella relationer och en mänsklig gemenskap med en delad framtid, främja högkvalitativ utveckling inom Sidenvägsinitiativet genom gemensamma ansträngningar och använda Kinas nya fram- gångar vad gäller utveckling för att ge världen nya möjligheter. /…/

Som nation har vi en stark känsla av stolthet och självförtroende. Vi har aldrig toppridit, förtryckt eller underkuvat folket i något annat land, och vi kommer aldrig att göra det. På samma sätt kommer vi aldrig att tilllåta någon främmande kraft att topprida, förtrycka eller underkuva oss. /…/

Vi måste anamma ett holistiskt förhållningssätt till nationell säkerhet som balanserar utveckling och nödvändig säkerhet, och genomföra den nationella förnyelse-strategin i det större sammanhang av de en-gång-per-århundrade förändringar som nu sker i världen. /…/

Den patriotiska enhetsfronten är ett viktigt sätt för partiet att förena alla den kinesiska nationens söner och döttrar, både hemma och utomlands, bakom målet om nationell förnyelse. /…/

Vi bör stärka teoretisk och politisk vägledning, bygga en bred samstämmighet, samla de klokaste sinnena och få den gemensamma värdegrunden och ett sammanflöde av intressen att växa, så att alla kineser, både hemma och utomlands, kan fokusera sin uppfinningsrikedom och energi på samma mål och samlas som en mäktig kraft för att förverkliga den nationella förnyelsen. /…/

Vi måste fortsätta att främja det stora nya projektet att bygga partiet

En viktig anledning till att partiet förblir så livskraftigt och dynamiskt trots att det har genomgått så många prövningar och svårigheter är att det utövar effektiv självkontroll och fullständigt och strikt självstyre. /…/

Vi kommer att se till att centralregeringen utövar övergripande jurisdiktion över Hongkong och Macao, och inför rättssystem och verkställighetsmekanismer för de två särskilda administrativa regionerna för att skydda den nationella säkerheten. /…/

Att lösa Taiwanfrågan och förverkliga Kinas fullständiga återförening är ett historiskt uppdrag och ett oomkullrunkeligt åtagande från Kinas kommunistiska parti. /…/

I den nya eran bör våra unga göra det till sitt uppdrag att bidra till nationell förnyelse och sträva efter att bli mer stolta, självsäkra och förtröstansfulla i sin identitet som kineser så att de kan leva upp till ungdomens löften och förväntningar från vår tid, vårt parti och vårt folk. /…/

Kamrater och vänner,

När vi ser tillbaka på den väg vi har färdats och framåt mot den resa som väntar, är det säkert att vi, med partiets fasta ledarskap och den stora enigheten hos det kinesiska folket i alla etniska grupper, kommer att uppnå målet att bygga ett stort modernt socialistiskt land i alla avseenden och uppfylla den kinesiska drömmen om nationell förnyelse.

Länge leve vårt stora, ärofulla och korrekta parti!

Länge leve vårt stora, ärofulla och heroiska folk!

Slogan om grundandet av Kinas kommunistiska parti för hundra år sedan, Changsha, Hunan. Bildkälla: wikipedia