/
Varmt välkommen till FokusKina nr 4!
/ Redaktörens sida / FokusKinas tidskrift

Varmt välkommen till FokusKina nr 4!

Du håller nu årets sista FokusKina i din hand. Covid-19 pandemin har gjort att år 2020 inte har liknat något annat år. Världen har krympt när vi inte har kunnat resa men den har också kommit närmare när vårt ömsesidiga beroende har satts i blixtbelysning. Det internationella samfundet har hanterat farsoten på olika sätt och befinner sig i olika stadier av återhämtning och krishantering. Kinas auktoritära system har visat på en tydlig modell medan de ledande västerländska demokratierna understundom har tyckts famla i blindo. Kinas ekonomi växer igen medan Europa och USA riskerar en andra konjunkturnedgång inom loppet av ett år. Övriga världen lyssnar och lär. Den demokratiska lösningen ter sig plötsligt inte så attraktiv längre i allas ögon. Det är ännu för tidigt att säga hur det hela kommer att sluta, men vi i Väst kan inte längre ta för givet att det är vår demokratiska modell som kommer att föredras. Det auktoritära systemets attraktionskraft ska inte underskattas. Jan Myrdal, som ofta stod på barrikaderna och diskuterade dessa frågor, har avlidit, och i en personlig runa tar författaren och vännen Carl-Göran Ekerwald farväl.

I denna brytningstid känns det därför angeläget att det i slutet av detta nummer finns några utdrag ur den kinesiska klassikern Zhuang Zi. Boken väcker tankar med sitt budskap om att göra sig fri från världen. Zhuang Zi var det sista verk som Göran Malmqvist översatte och har nu givits ut postumt. Det är en av daoismens klassiker och Göran Malmqvist skriver i sitt förord: ”I detta verk, som präglas av lyrisk känsla, obändig fantasi och mystikerns djupa inlevelse försöker Zhuang Zi och hans lärjungar visa människan vägen till sann verklighet, som ligger bortom ord och tanke.¨ Han fortsätter: ”Zhuang Zi /…/ lärde att människans föreställningar endast har relativ giltighet. Det vackra existerar endast i människans medvetande, som motsats till det fula. Det goda och det onda ryms båda i det egenskapslösa och evigt oföränderliga Dao, en i sig själv vilande verklighet, som i sig rymmer allt och intet.”

Människans behov av utopier är omättligt och jakten på paradis pågår oändligt. En förhållandevis modern skapelse av ett sådant svårfångat begrepp mellan dröm och verklighet är Shangri-La. Per Camenius kommer i ett antal artiklar att belysa och begrunda begreppet Shangri-La och dess mångskiftande betydelse. Vi behöver också alla en god historia och om arbetet med att flytta över kinesiska berättelser till svensk språkdräkt berättar Anna Gustafsson Chen i en intervju.

Den hårda verkligheten gör sig dock ofrånkomligen påmind även i detta nummer och Torbjörn Lodén ger i sin artikel ett perspektiv på svensk-kinesiska relationer med tonvikt på de sjuttio år som vi har haft diplomatiska förbindelser. Johan Fresk berättar om Taiwan, Republiken Kina, och påminner om den farligaste konfliktrisken i Östasien. Joakim Enwall förklarar mongoliskans ställning och bakgrunden till den senaste tidens protester i Inre Mongoliet. Anders Edlers berättelse om uiguren Kurban Tulum tydliggör den svåra balansgången för en medlem av de nationella minoriteterna.

Pressat te kan vara pengar. Eva Aggeklint lyfter med utgångspunkt från Kungliga Myntkabinettets samling fram historien om kinesiska ”temynt” och hur de använts och tillverkats ända in i modern tid. Pressade och processade sojabönor blir tofu, Christina Nygren berättar om den klimatsmarta maten som blivit en svensk favorit. Hon bjuder också på ett recept med vegetarisk Mapo Doufu. Matbrigaden har besökt Mui Gong Lund och är begeistrad.

Det numret du håller i din hand ser inte riktigt ut som ursprungligen planerat, utopi och verklighet bryts mot varandra. Tyvärr har vi bland annat varit tvungna att skjuta upp ”Vinterläsningen” som nu blir ”Vårläsning” istället. Det skadar därför inte att ödmjukt, likt Zhuang Zi, erinra sig: ”Vad en människa vet går inte upp mot vad hon inte vet.¨  

God Läsning!

Johan Fresk och Christina Nygren 
redaktionen@fokuskina.se